Надад LG Jet дусаах төхөөрөмж байгаа гэрэл нь ажиллахгүй