Сангин төмөрлөгийн тоног төхөөрөмж Кархане экспорт