Хаан Абдуллагийн хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн төсөл