Хуримтлагдсан нөлөөллийн туршилтын машины гарын авлага