аргыг сонгох уул уурхайн системийг оновчтой болгох талаар