барилгын ажилд тоног төхөөрөмжийн хяналтын хуудасны ач холбогдол