Үхсэн үнсийг боловсруулах цемент шахах овоолгын барилгын чанарт хяналт тавих